Prosimy wszystkich członków MZZG o wypełnienie ankiet dotyczących danych osobowych, którymi administruje nasz związek. RODO nakłada na nas szereg obowiązków z tym związanych, a brak zgody członka związku w tej sprawie może spowodować niemożność wypłacenia świadczeń statutowych, zapomogi losowej, ect. Ankiety otrzymali wszyscy Przewodniczący Zarządów Zakładowych tak więc prosimy o ich wypełnienie, podpisanie i dokonanie zwrotu do Biura MZZG. Sprawę należy traktować jako bardzo pilną.

W dniu 21 maja 2018 roku do MZZG wpłynęło pismo adresowane do Prezesa Zarządu PAK KWB KONIN S.A., w sprawie przekazania zgromadzonych środków pieniężnych z Kapituły Funduszy Wydzielonych do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PAK KWB KONIN S.A. W piśmie tym określono także termin realizacji i przekazania tych środków – czerwiec 2018 roku. Pismo to zostało podpisane przez cztery związki zawodowe działające na terenie PAK KWB KONIN S.A. oraz PAK Górnictwo Sp. z o.o. W tej sprawie Związek Zawodowy Górników podejmował decyzję już w grudniu 2017 roku – zapis Uchwały Zarządu MZZG poniżej: Uchwała nr 01/12/2017 Zarządu MZZG KWB „KONIN” S. A. z dnia 21 grudnia 2017 r. Zarząd MZZG nie wyraża zgody na przekazanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku Kapituły Funduszy Wydzielonych do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PAK KWB KONIN S. A. Sprawą ponownie zajął się nowo wybrany Zarząd związku, który utrzymał w mocy Uchwałę z dnia 21 grudnia 2017 – zapis Uchwały poniżej: Uchwała nr 10/05/2018 Zarządu MZZG z dnia 29.05.2018r. Zarząd MZZG podtrzymuje swoją decyzję w sprawie sposobu rozdysponowania majątku finansowego, jaki pozostał po zlikwidowaniu Kapituły Funduszy Wydzielonych i nie wyraża zgody na zaproponowaną przez cztery związki zawodowe działające na terenie PAK KWB KONIN oraz PAK Górnictwo formę likwidacji. W ocenie MZZG pozostała kwota, zdeponowana na wyodrębnionym koncie socjalnym w PAK KWB KONIN winna być rozdysponowana pośród wszystkich członków Kapituły, którym pracodawca odprowadzał składki na konto Funduszu do momentu jego zamknięcia. Sprawa rozdysponowania pozostawionej kwoty jest niezmiernie trudna. W związku z tym prowadzimy w dalszym ciągu dyskusje wewnątrz MZZG szukając rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla wszystkich stron.

Informujemy, członków Związku a za Waszym pośrednictwem osoby chcące wstąpić w szeregi MZZG, że reagujemy na bieżąco w sprawie pełnego respektowania zapisów Ustawy o Związkach Zawodowych z dnia 23 maja 1991 – art. 331.1 i 2 dot. sprawy pobierania od pracownika i odprowadzania na rzecz Związku deklarowanej składki członkowskiej. Opinia prawna w tej sprawie mówi, że Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 2 czerwca 2015 roku wskazał, że członkiem związku zawodowego może być każda osoba wykonująca pracę zarobkową, w tym także osoby zatrudniane na podstawie umów cywilnoprawnych i samozatrudnienia. Mimo, że dotąd nie dostosowano w tym zakresie przepisów ustawy związkowej (art. 2) ma w tym zakresie także zastosowanie, ratyfikowana przez Polskę w 1957 r konwencja nr 87 zgodnie z którą, Polska dobrowolnie zobowiązała się stosować zawarte w niej zasady odnoszące się do wolności związkowych. Konwencje ratyfikowane, mają pierwszeństwo przed przepisami krajowymi, stąd nasze stanowisko w tym temacie ma uzasadnienie nie tylko faktyczne ale i prawne. W związku z powyższym: pobieranie oraz odprowadzanie składki członkowskiej od pracowników Spółek / Spółki, w tym także od osób które są zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenia) i które zadeklarowały członkostwo w naszym związku jest zgodne z prawem. Osoby reprezentujące pracodawców prosimy o nie wprowadzanie w błąd pracowników stwierdzeniem, że jako osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej – a nie umowy o pracę na pełny etat – nie może przystąpić do MZZG i że nie ma możliwości potrącania oraz odprowadzania składek członkowskich na rzecz naszego Związku zawodowego.

W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że wysokość świadczeń statutowych po ostatniej – XVI Konferencji Sprawozdawczo – Wyborczej MZZG nie uległa zmianie. Tak więc świadczenia te są w wysokości:

  • - urodzenie dziecka 350,- zł;
  • - zgon członka rodziny 250,- zł;
  • - zgon członka związku 550,- zł;
  • - przejście na emeryturę 350,- zł;
  • - zawarcie związku małżeńskiego 300,- zł;
  • - 50 lecie pożycia małżeńskiego 300,- zł
  • - zapomoga chorobowa dla pracujących członków Związku 200,- zł (raz na dwanaście miesięcy)