free bootstrap themes

XXII Zjazd Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego

Opublikowano: 26.09.2018

W dniach 6 i 7 września 2018 roku w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „TRZY JEZIORA” w Wieleniu odbył się XXII Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego. W Zjeździe uczestniczyli także delegaci reprezentujący nasz związek zawodowy. 

Mobirise

W trakcie obrad dokonano podsumowania mijającej czteroletniej kadencji a także: dokonano wyboru nowego Przewodniczącego FZZG WB, wiceprzewodniczących Federacji oraz Komisji Rewizyjnej. Tradycyjnie w założeniach zjazdowych znalazł się także Program działania FZZG WB na lata 2018 – 2022.

Należy zaznaczyć, że kolejny raz bardzo aktywnie uczestniczyliśmy we wszystkich pracach zjazdowych: od prowadzenia zjazdu poprzez udział w pracach poszczególnych komisji aż do konstruktywnych głosów w dyskusji zjazdowej. Poruszaliśmy w dyskusji między innymi: problemy z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla Ościsłowa a także problemami z automatycznym przedłużaniem koncesji dla funkcjonujących odkrywek; przyszłości węgla brunatnego w Polsce w kontekście podejmowanych decyzji Unii Europejskiej w sprawie CO2, Pakietu Zimowego, Konkluzji BAT/BREF czy dekarbonizacji polskiej gospodarki w ogóle. Zwracaliśmy uwagę na narastające problemy związane z emeryturami górniczymi oraz brakiem jakichkolwiek decyzji lub projektów osłonowych dla pracowników branży w przypadku likwidacji całych obszarów wydobywczych oraz około kopalnianych. Przygotowaliśmy także wstępny projekt Stanowiska
Zjazdu w powyższych sprawach, który zostanie skierowany do Prezydenta RP, Premiera Rządu, Ministerstw czy OPZZ. Skierowaliśmy także do nowo wybranych władz federacji wnioski dotyczące wprowadzenia, na kolejnym Zjeździe sprawozdawczym, zmian w Ordynacji Wyborczej oraz Statucie FZZG WB. Szeroko mówiliśmy o problemach płacowych i socjalnych jakie występują w całej branży ale i w kontekście zatrudnienia u „prywatnego właściciela”.

Mobirise

Delegaci na Zjazd w głosowaniu tajnym wybrali na kadencję 2018 – 2022:

Kol. Bogumiła Tyszkiewicza (NZZG Kopalni Turów) na Przewodniczącego FZZG WB; kol. Wiesława Kwaśniewskiego (NSZZ PE Turów), Krzysztofa Mariankowskiego (ZZG WB Kopalni Bełchatów) oraz Dariusza Zbierskiego (MZZG KWB „KONIN” S.A.) na wiceprzewodniczących Federacji. Przewodniczącym Federacyjnej Komisji Rewizyjnej został kol. Marek Rogowski ze Związku Zawodowego Górników Kopalni ADAMÓW.

W XXII Zjeździe uczestniczyła także kol. Barbara Popielarz, wice przewodnicząca OPZZ a także kol. Piotr Luberta, Przewodniczący Kolegium Przewodniczących Konfederacji Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce. 

Mobirise

Po blisko pięciogodzinnym obradowaniu Delegaci na Zjazd przyjęli jednogłośnie Uchwałę Zjazdu, Program działania oraz podjęli wspomniane wcześniej Stanowisko. Poniżej pełny tekst tego, bardzo ważnego dokumentu zjazdowego:

STANOWISKO XXII ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO - WYBORCZEGO FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH GÓRNICTWA WĘGLA BRUNATNEGO podjęte w dniu 7 września 2018 roku w Wieleniu.

Delegaci na XXII Zjazd Federacji wyrażają duże zaniepokojenie sytuacją, jaka wytworzyła się wokół branży węgla brunatnego i węgla w ogóle. Pracownicy tego sektora przemysłu z niepokojem obserwują niekorzystne działania Unii Europejskiej, które wymuszają wprowadzenie przez państwo polskie zasad dekarbonizacji.

Energia elektryczna produkowana na bazie węgla brunatnego to blisko 30 procent energii produkowanej w naszym kraju, a zarazem najtańszej i nie zastąpimy jej w pełni źródłami odnawialnymi.

Narzucanie nam - poprzez podejmowane Dyrektywy, konkluzje, normy poziomu emisji CO2 – polityki klimatycznej Unii spowoduje zachwianie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Mówimy o tym od wielu lat.

Informujemy rządzących, parlamentarzystów, samorządowców czy wreszcie naszych największych przeciwników, że nie jesteśmy przeciwnikami odnawialnych źródeł energii. Niemniej OZE winno być wyłącznie uzupełnieniem zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce.

Wielokrotnie wypowiadaliśmy się w kwestiach związanych z odrzuceniem w całości narzucanego Polskiej gospodarce narodowej, kształtu i zakresu polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Jej wprowadzenie dotkliwie uderzy w polski przemysł, w polską energetykę, a w ostateczności w polskie społeczeństwo. Odejście gospodarki narodowej od węgla brunatnego oraz węgla kamiennego to zapaść wielu gmin górniczych. Bezpieczeństwo socjalne tysięcy polskich rodzin związanych z branżą górniczą zostanie zachwiane. Przełoży się to bezpośrednio na wzrost bezrobocia.

Związki zawodowe z niepokojeniem odczytują każdą informację o braku wydania pozytywnych decyzji środowiskowych i koncesyjnych dla nowych inwestycji – budowy kolejnych odkrywek w Zagłębiu Konińsko – Turkowskim, Bełchatowskim, Turoszowskim czy wykorzystania złoża Gubin. Będziemy popierać wszelkie starania gmin, samorządów lokalnych oraz mieszkańców, by wydobywane na ich terenach paliwo stało się siłą rozwojową tych regionów. By było motorem zmian technologiczno - społecznych na miarę XXI wieku.

Mobirise

Wnosimy zatem do Premiera Rządu RP o:

- podjęcie jednoznacznych decyzji politycznych związanych z rozwojem branży węgla brunatnego do 2050 roku, w tym budowy nowych odkrywek węgla brunatnego;
- odrzucenie w całości zasad polityki klimatycznej Unii Europejskiej narzucanej Państwu Polskiemu;
- podjęcie pilnej decyzji związanej z automatycznym przedłużeniem koncesji dla obecnie eksploatowanych złóż;
- podjęcie przez Rząd Polski skutecznych oraz zdecydowanych działań w sprawie skrócenia okresu podejmowania decyzji środowiskowych jak i koncesyjnych;
- przedstawienie do dyskusji ze stroną społeczną projektu programów osłonowych dla osób zwalnianych z zakładów górniczych na skutek likwidacji stanowisk pracy. Programy te powinny być finansowane przede wszystkim z funduszy europejskich. Decyzje podjęte przez Państwo Polskie związane z eliminacją węgla brunatnego z własnego miksu energetycznego należy również zrekompensować zwalnianym pracownikom.

Wyrażamy głębokie zaniepokojenie prowadzeniem rozmów Rządu Premiera Morawieckiego z tylko jedną „słuszną” Centralą Związkową. Żądamy przywrócenia rzeczywistego i konstruktywnego dialogu poprzez Radę Dialogu Społecznego oraz Zespół Trójstronny ds. branży węgla brunatnego.

Związki zawodowe kolejny raz z niepokojem dostrzegają działania Pracodawców w kwestiach związanych z prowadzonymi procesami restrukturyzacyjnymi. Działania te, a także optymalizacja zatrudnienia przede wszystkim opierają się na zmniejszaniu wynagrodzeń pracowniczych. Obniżanie zarobków, pozbawianie załóg górniczych wielu świadczeń wynikających z dotychczas obowiązujących porozumień zakładowych i ponadzakładowych to jedyne sukcesy Zarządów Spółek w tym zakresie. Protestujemy przeciw taki działaniom!

Pracodawcy powinni wreszcie zrozumieć, że brak chęci do prowadzenia konstruktywnego dialogu ze stroną społeczną może w konsekwencji zaowocować eskalacją niezadowolenia społecznego na nie wyobrażalną skalę.

Delegaci na XXII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy FZZG WB wyrażają przeświadczenie, że współdziałanie wszystkich uczestników procesów związanych z budową oraz eksploatacją kopalń węgla brunatnego pozwoli na rozwój naszej branży.

Uniezależnienie się od importu energii elektrycznej, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, będzie miało przełożenie na zachowanie miejsc pracy i bezpieczeństwo ekonomiczne tysięcy polskich rodzin.